Hakenaufnahme ohne Traverse dm 50mm

Hakenaufnahme ohne Traverse dm 50mm